Kegels & Co is reeds sinds decennia betrokken in meerdere scheepsbeslagen per jaar. 

Op congressen en aan de universiteiten geeft het kantoor voordrachten, lezingen en lessen over deze materie.

 

 

 

 

1. U WENST BESLAG TE LEGGEN OP EEN SCHIP?

 

Hier vindt u de gegevens die wij van u zullen opvragen.

 

 

 

A. Vereiste informatie

 

Gelieve volgende gegevens bij de hand te hebben indien u ons wenst te contacteren om bewarend beslag op een zeeschip te leggen. Het zal ons toelaten zo snel mogelijk te ageren:

 

 • Volledige naam, juridische entiteit en adres van de eiser

 • Volledige naam, juridische entiteit en adres van de geregistreerde eigenaar

 • Volledige naam, juridische identiteit en adres van de schuldenaar (het is mogelijk dat dit een andere persoon is dan de eigenaar van het schip)

 • Beschrijving van de eis

 • Bewijs tot staving van de eis

 • Eventuele correspondentie met de schuldenaar

 • Een berekening van de eis (hoofdschuld, interesten, kosten)

 • De naam van het schip

 

 

B. Is uw eis een zeevordering?

 

In België kan men slechts bewarend beslag op een zeeschip leggen voor zogenaamde zeevorderingen, zoals omschreven in artikel 1468, k Ger. W., evenals artikel 1.1.k van het Brussels Scheepsbeslagverdrag uit 1952 (ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 en goedgekeurd bij Wet van 14 maart 1961).

 

 

C. Schepen vatbaar voor bewarend beslag

 

Indien u beschikt over een zeevordering, kan u zowel beslag leggen op:

 

 • Ieder schip toebehorend aan de schuldenaar van de zeevordering, alsook

 • Het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, zelfs indien de eigenaar van dat schip niet de schuldenaar van deze vordering is. (Voorbeeld: beslag op een zeeschip voor een vordering tegen de bevrachter van dat schip).

 

In België kan men slechts bewarend beslag op een zeeschip leggen voor zogenaamde zeevorderingen, zoals omschreven in artikel 1468, k Ger. W., evenals artikel 1.1.k van het Brussels Scheepsbeslagverdrag uit 1952 (ondertekend te Brussel op 10 mei 1952 en goedgekeurd bij Wet van 14 maart 1961).

 

 

D. Vorderingen waarvoor u beslag mag leggen

 

Zeevordering betekent inschuld of recht uit een der volgende oorzaken:

 

 • Schade door het schip veroorzaakt, hetzij door aanvaring, hetzij anderszins;

 • Verlies van mensenlevens of lichamelijk letsel, veroorzaakt door een schip of voortspruitend uit een scheepsbedrijf;

 • Hulp en berging;

 • Huur- of bevrachtingsovereenkomsten bij charterpartij of anderszins;

 • Overeenkomsten tot het vervoer van goederen met een schip, waarvan blijkt uit een charterpartij, een cognossement of anderszins;

 • Verlies van of schade aan door een schip vervoerde goederen en bagage;

 • Averij-grosse;

 • Bodemerij;

 • Sleepvaart;

 • Loodsdiensten;

 • Leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of onderhoud ervan;

 • Bouw, herstelling, uitrusting van schip of dokkosten;

 • Lonen van kapitein, officieren of scheepsgezellen;

 • Voorschotten van de kapitein en die van afzenders, bevrachters of tussenpersonen verstrekt ten behoeve van het schip of de eigenaar hiervan;

 • Geschillen over de scheepseigendom;

 • Geschillen omtrent de mede-eigendom van een schip of het bezit of beheer ervan, of de rechten op de beheersinkomsten uit een schip in mede-eigendom

 • Scheepshypotheek en scheepsverband;
   

 

 

 

2. UW SCHIP WERD IN BESLAG GENOMEN?

Gelieve ons zo snel mogelijk al de documenten te willen bezorgen die door de gerechtsdeurwaarder aan het schip werden betekend.

 

Gelieve daarbij rekening te houden dat de termijnen aangaande scheepsbeslag enorm kort zijn, waardoor het essentieel is dat u ons verwittigt van zodra u kennis heeft van een dergelijk beslag.

 

Van zodra wij in het bezit zijn van de bovengenoemde documenten, zullen wij contact kunnen opnemen met de beslagleggende partij, de betreffende stukken kunnen opvragen, en u verder bijstaan in het verloop van deze procedure.

Aangezien scheepsbeslagen nagenoeg altijd gepaard gaan met urgentie, zijn wij na de kantooruren steeds bereikbaar via ons spoednummer:

+ 32 3 259 20 69

SCHEEPSBESLAG